Kontakt: tel. +48 724 200 257
e-mail: badanie.introspect@gmail.com


Life-Centrum BIOMEDIS
Wrocław
Twoja Droga Do Długowieczności,
Zdrowia, Wolności i Niezależności

System Diagnostyki Nieliniowej NLS.

 

Dlaczego NLS-diagnostyka?


        Jeszcze kilka lat temu jedyną możliwością kontrolowania własnego zdrowia były profilaktyczne badania w szpitalu bądź przychodni. Ta metoda niestety była i wciąż pozostaje być mało efektywna, gdyż wymaga:
  • dużego poswięcenia czasu - oddać mocz i krew do laboratorium, zrobić rentgen klatki piersiowej, czasem USG, odebrać wyniki, odwiedzić kilku lekarzy-specjalistów itd.
  • niektórych (czasem całkiem sporych) wydatków - wizyty do specjalistów, dojazdy i tomu podobne sprawy.
Najgorsze jest to, że często te wysiłki nie doprowadzały do pożądanego skutku, gdyż nie udawało się wykryć ukrytych stanów zapalnych, bardzo wczesnych stadiów groźnych chorób, takich jak rak, wrzody czy reakcje alergiczne na toksyny różnych pasożytów: wirusów, bakterii, grzybów oraz większych niepożądanych organizmów w naszym cielie. Jeśli dodamy do tego niechęć wielu ludzi do spędzania czasu w kolejkach do lekarzy, to otrzymamy jedną z najpoważniejszych odpowiedzi na pytanie - dlaczego medycyna robi coraz większe postępy, a w tym samym czasie coraz więcej ludzi w coraz młodszym wieku zapada na ciężkie choroby i umiera nadługo przed czasem, przydzielonym nam przez Matkę-Naturę?

        Pod koniec lat 90-ch XX wieku zaczął się wręcz rewolucyjny przełom w dziedzinie wczesnej diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych, a przede wszystkim tak zwanych chorób cywilizacyjnych. Choroby te stały się plagą naszych czasów: cukrzyca, zawały, udary, rak, alergie i inne znane chyba każdemu ze współczesnych mieszkańców cywilizowanego świata problemy dotykają dzisiaj każdy dom, każdą rodzinę w Polsce i nie tylko!

        Otóż, pod koniec XX wieku stała się dostępną dla szerokich mas ludzi tak zwana Nieliniowa Diagnostyka (w skrócie NLS-diagnostyka). Autorami metody są pracownicy Instytutu Psychofizyki Stosowanej (IPS), którzy dokonali prawdziwej rewolucji w stworzeniu systemów komputerowych, zdolnych do samodzielnego diagnozowania defektów oraz patologii narządów i tkanek człowieka. W Instytucie powstała, nie mająca analogów aparatura diagnostyczna, która pozwala śledzić wszystkie etapy przejścia organizmu od zdrowia do choroby, na podstawie danych falowych zmian tkanek organizmu, a nawet poszczególnych komórek. System diagnostyki nieliniowej jest najnowszym osiągnięciem na polu technologii medycznych, które na progu XXI wieku, można zaliczyć do spektakularnych, i najbardziej perspektywicznych osiągnięć medycyny. Jest to unikalna aparatura diagnostyczna, która opiera się na spektralnej analizie wirowych pól żywych organizmów.

         NLS stwarza możliwość uzyskania pełnej informacji o stanie zdrowia człowieka oraz ujawnienia chorób (w tym również chorób onkologicznych) w ich poczatkowym, energetycznym stadium, co jest niemożliwe przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych metod badawczych (usg, rentgen, tomografia komputerowa, JMR, itd), które wykrywają już ukształtowany proces chorobowy.Czym jest i skąd pochodzi NLS-diagnostyka?

         Badania IPS w zakresie pól energetycznych, wokół żywych organizmów: roślin i zwierząt, doprowadziły do wniosku, że istnieje nadzwyczaj stałe pole magnetyczne o niskiej częstotliwości wokół systemów biologicznych. Próbując zrozumieć świat pól energetycznych, zbliżamy się do zrozumienia fenomenu "biopola", o którym ludzie wiedzieli od niepamiętnych czasów, o czym świadczą m.in. Ajurweda i tradycyjna medycyna chińska. Naukowe odkrycia, będące wynikiem tych metod, technologicznie uzupełniają wiekową mądrość medycyny wschodniej, u podstaw której leżą pojęcia energetyczne o żywej strunkturze, jako sposobie kierowania systemem biologicznym. Amerykański uczony B.Kime dokonał odkrycia, zgodnie z którym stwierdził, że zakończenia merydianu akupunktury docierają do jądra komórkowego tkanki. Aparatura, opracowana w IPS, pozwala ustalić warunki stabilności funkcjonowania jakiegokolwiek ciała materialnego (obiektu) niezależnie od budowy strukturalnej (mechanicznej, fizyko-chemicznej, biologicznej), w tym również organizmu człowieka.

        Zasady Teorii logiki entropijnej pozwalają twierdzić, że w systemach biologicznych, w trakcie wymiany informacyjnej, powstają chwiejne (metastabilne) stany, przy których prawdopodobieństwo zniszczenia systemu wyraźnie wzrasta. Metatron "BIOSPECT", w oparciu o który realizowana jest diagnostyka systemu, funkcjonuje na bazie zasady wzmocnienia sygnału inicjującego, przy rozpadzie systemów metastabilnych. Z punktu widzenia fizyki, metatron to system elektronicznych oscylatorów, rezonujących na długości fali promieniowania, emitowanego przez struktury badanego organizmu.
        Opracowany przez IPS kompleks aparatury i programu BIOSPECT, pozwala ukształtować zadaną aktywność bioelektryczną neuronów mózgu, na tle której wybiórczo można uzyskiwać wzmocnienie sygnałów i wyciągać oraz rozszyfrowywać zawartą w nich informację. Aparat "BIOSPECT" w określony sposób "namierza" promieniowania w miejscu ich powstawania, aby następnie rozszyfrować je i utrwalić na ekranie komputera, gdzie powstaje wirtualny model narządu w określonych barwach. Jeśli, opierając się na zasadach kwantowej chromokinetyki, pokazać znaczenie wielkości entropii jakiegokolwiek systemu w postaci barw spektrum: farby będą zmieniać się od jasnożółtej (wskaźniki entropii są minimalne) poprzez pomarańczową do czerwonej, purpurowej i prawie czarnej (wskaźniki entropii są maksymalne). Bardziej szczegółowe obliczenia teoretyczne, przeprowadzone przy pomocy komputera, pozwalają wyodrębnić szereg stacjonarnych stanów, odpowiadających określonemu potencjałowi entropijnemu, wybiórczo współdziałającego ze spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Umowny kolor, nakładający się na zdjęcie, pozwala lekarzowi określić strefę zakłócenia homeostazy na oglądanym narządzie. Zestawiając odcienie gamy kolorów, i ich rozmieszczenie na komputerowym zdjęciu narządu, a także dynamikę ich zmiany w czasie, można sądzić o przebiegu procesów zniszczenia struktur biologicznych i dać ocenę stanu zdrowia organizmu.

         Dla ustalenia patologii lekarz bada oddzielnie, coraz mniejsze kwadraty kartograficzne (fraktale), przedstawione na ekranie komputera, aż do zlokalizowania ogniska patologii, z najwyższym stopniem dokładności.

        Po raz pierwszy badaczom z IPS udało się stworzyć aparaturę efektywną, która jest zdolna do automatycznego, bez współudziału człowieka, dostrojenia się do częstotliwości impulsów nerwowych organizmu, samodzielnego znajdowania i oceny chorób i patologii narządów i komórek organizmu, z pomocą kombinacji rozlicznych specyficznie modulowanych drgań elektromagnetycznych, zapisanych na matrycy. Główną ideą przy opracowaniu tej aparatury, była hipoteza, że organizm człowieka posiada elektromagnetyczny szkielet informacyjny, zdolny reagować na wpływy zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego. Współpracownikom IPS udało się połączyć , różne dziedziny medycyny naturalnej, i tym samym urzeczywistnić praktyczny skok jakościowy, opracować metodę aktywnego sterowania homeostazą. Pod uwagę wzięto osiągnięcia homeopatii, akupunktury chińskiej, z dalszym jej opracowaniem przez Volla, Morella, Schimmela; Ajurwedy indyjskiej, teorii czakr; teorii spinu; fitoterapii i in.

        Prace teoretyczne i eksperymentalne, które umożliwiły IPS zbudowanie aparatu "BIOSPECT", nisko-częstotliwościowego generatora kwantowego, zostały rozpoczęte pod koniec XIX wieku przez geniusza elektroniki Nikołę Teslie. Badania kontynuowane były przez uczonych: Z.Lachowskiego - wybitnego badacza francuskiego, który studiował wpływ częstotliwości radiowych na zdrowie zwierząt i stan roślin; genialnego uczonego amerykańskiego R.Reiffa, który zbadał wpływ na biopole człowieka nie tylko radio-, ale także elektro-częstotliwości. W 1950r. R.Voll, w Niemczech, opracował system elektro-testowania człowieka w/g punktów akupunktury. W odróżnieniu od metody diagnostyki elektro-punktowej Volla, gdzie potencjały energetyczne narządów i systemów mierzone są poprzez biologicznie aktywne punkty (BAP), które pośrednio (często ze znacznym błedem) wyrażają stan narządu; przy diagnostyce metodą NLS, ocena stanu narządu prowadzona jest bezpośrednio, kosztem rezonansowego wzmocnienia promieniowania badanego narządu, i uzyskania danych w sposób bezkontaktowy, z wykorzystaniem cyfrowych czujników. Każdy narząd i każda komórka mają własne, właściwe tylko dla nich określone drgania, które są zapisane w pamięci komputera, i mogą być przedstawione na ekranie w postaci określonego grafiku, odzwierciedlającego warunki wymiany informacji narządu (tkanki) ze środowiskiem. Każdy proces patologiczny ma właściwy tylko dla niego indywidualny wykres. W pamięci komputera zapisana jest ogromna ilość procesów patologicznych (wzorców), z uwzględnieniem wieku, cech płciowych i innych. Aparatura diagnostyczna, po uzyskaniu charakterystyki częstotliwościowej narządu, porównuje ją do posiadanego wykresu wzorca o największym spektralnym podobieństwie, uwzględniajac tkanki zdrowe, tkanki zmienione patologicznie, czynniki bakteriologiczne, i wskazuje na najbardziej prawdopodobny proces patologiczny, czy możliwość jego powstania. W razie procesów łączonych, reżim diagnostyki wirtualnej pozwala przeprowadzić diagnostykę różnicującą dla każdego procesu.

Dodatkowe możliwości NLS-diagnostyki

Wspaniałą możliwością metody NLS-diagnostyki jest testowanie medyczne leków. System diagnostyczny posiada unikalne możliwości zapisania częstotliwości drgań każdego preparatu leczniczego, i dokonać komputerowego porównania charakterystyk spektralnych jednocześnie wszystkich preparatów, które są w pamięci komputera ( kilka tysięcy), z charakterystykami procesów patologicznych, i tym samym wskazać najbardziej efektywnie działający środek leczniczy.

         Metoda NLS-diagnostyki pozwala:

  • otrzymać ocenę jakościową stanu czynnościowego organizmu, w kształcie analizy widmowo-topicznej;

  • skontrolować efektywność i wyniki zastosowania najróżniejszych metody internistycznego oddziaływania; ocenić zdolności adaptacyjne organizmu;

  • przeprowadzić analizę dynamiki zmian stanu czynnościowego organizmu i przebiegu leczenia;

  • ustalić początki ogniska powodującego naruszenie czynności organizmu;

  • dokonać oceny rodzaju patologii z wykorzystaniem systemu ekspertyz.

Terapeutyczne możliwości wynikające z NLS-diagnostyki

       Każdą chorobę można przedstawić jako zakłócenie synchronizacji harmonii w biologicznym organiźmie. Takie naruszenie może być wywołane źródłami różnego rodzaju, które w wielu przypadkach, można rozpatrywać jako dysharmonizujące drgania elektromagnetyczne, tworzące bloki (szumy), i przeszkadzające w normalnym funkcjonowaniu organizmu. Problem usunięcia powstałych drgań dysharmonicznych można próbować rozwiązać, opierając się na zasadach fizyki.

        Mając powyższe na względzie, doktor F. Morell, wspólnie z elektronikiem E. Rache stworzyli metodę i aparaturę "MORA". Rozwinięciem tej metody jest terapia informacyjna (metapatia), pozwalająca na odnowienie normalnych, życiowych funkcji organizmu. Uczeni Instytutu Psychofizyki Stosowanej wykorzystali w swoich pracach eksperymenty profesora S. Smitha z Manchester University, który udowodnił, że woda ma zdolność "pamiętania" koherentnych częstotliwości, którymi zostaje "napełniona" w zmiennym polu magnetycznym, i podtrzymuje w swojej strukturze pamięć o tych częstotliwościach, przez określony czas.

         Metoda terapii informacyjnej oddziaływuje na organizm chorego poprzez kombinację różnych modulowanych drgań elektromagnetycznych, powstających w aparacie "BIOSPECT", a także poprzez korekcję zakłóconego wewnątrz-organicznego balansu promieniowań koherentnych, z pomocą preparatów informacyjnych (metazodów).

         Metazody są to specyficzne kombinacje częstotliwości koherentnych, znalezione przez komputer, i wykorzystywane do otrzymania gotowych preparatów leczniczych o ukierunkowanym działaniu. Ujawniają się one z pomocą aparatury, dokonującej przeniesienia informacji częstotliwościowej (spektralnej), zdjętej z ogniska patologii, na wykorzystywaną chorymi w procesie leczenia matrycę (woda, spirytus, cukier mleczny). Działanie metazodów sprowadza się do rozbudzenia utajonych rezerw organizmu. Tym wyjaśnia się szeroką skalę oddziaływania preparatów, brak szkodliwych efektów ubocznych i przeciwskazań do stosowania, przy równoległym ew. leczeniu lekami. 

Terapie elektromagnetyczne i falowe aparatem BIOMEDIS M i BIOMEDIS ANDROID

Przepraszamy!
Informacja w tej kwestii została przeniesiona na stronę główną. Zobacz tu!

Uwaga dla pacjentów

 

W DIAGNOSTYCE NLS-BIOSPECT CZĘSTO STOSOWANE SĄ APARATY BEZ CERTRYFIKATU (PRZEWAŻNIE MAJĄ NAZWĘ "OBERON") CZY TEŻ PODRÓBKI. ABY SPRAWDZIĆ CZY APARAT DZIAŁA, NALEŻY W TRAKCIE BADANIA ZDJĄĆ SŁUCHAWKI I SPRAWDZIĆ NA EKRANIE KOMPUTERA, CZY BADANIE JEST KONTYNUOWANE (DIAGNOZOWANE SĄ POSZCZEGÓLNE NARZĄDY). JEŚLI TAK, TO ZNACZY, ŻE APARAT JEST ATRAPĄ.

        

 

Copyright © 2012-2014 Life-Centrum BIOMEDIS Wrocław